مسافر محترم پرواز ماهان استانبول
به همراه داشتن فرم تکميل شده زير در بدو ورود به فرودگاه استانبول الزاميست:
سایر اعلانات